Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Waar we spreken van CookieMagazine worden ook onze andere uitingen bedoeld zoals oa. Visser Business Consultancy, CookieMagazineNL.
Cookie Magazine/Visser Business Consultancy
Lobelia 1, 3317 JB Dordrecht
Inschrijfnummer K.v.K.: 71709126 BTW nummer: NL002030322B35
Eenmanszaak
Contact via: cookiemagazinenl@gmail.com

Artikel 1. Definities
In dit reglement wordt gesproken over o.a. eenmalige klant, terugkerende klant, lidmaatschap, abonnementen, abonnee en/of leden. Deze woorden worden gebruikt als synoniem voor o.a. gebruiksrecht en medegebruikers. Waar in dit reglement gesproken wordt over CookieMagazine wordt specifiek bedoeld het bedrijf Cookie Magazine en Visser Business Consultancy.

Artikel 2.Toepasselijkheid
Alle leden en of gebruikers en of klanten kunnen deze algemene voorwaarden inzien op de website van CookieMagazine.online. Leden en klanten van CookieMagazine verklaren door aanmelding of betaling de daaraan verbonden voorwaarden zonder voorbehoud te accepteren. CookieMagazine is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen en/ of aan te vullen binnen alle redelijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Artikel 3. Het Magazine, auteursrecht
3.1 Het magazine is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en geeft toegang tot alle onderdelen die horen bij het afgesloten type abonnement en of de aankoop van het magazine.
3.2 De inhoud van de door CookieMagazine aangeboden producten(zoals oa het magazine), diensten en websites mag niet door of met medewerking van de klant worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van CookieMagzine.
3.2 Alle auteursrechten, naburige rechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud van de door CookieMagazine geleverde producten en/of diensten komen uitsluitend toe aan CookieMagazine dan wel haar licentiegevers.

Artikel 4. Bestellen en Betalingsvoorwaarden
4.1 De aanvaarding van een bestelling (hierna: ‘Bestelling’) door CookieMagazine geschiedt schriftelijk (waaronder in deze Voorwaarden tevens wordt verstaan elektronisch) of doordat de klant het Magazine download en gebruik maakt van het aangeschafte (online)product. Door Klant aan CookieMagazine verstrekte Bestellingen zijn onherroepelijk in die zin, dat een Overeenkomst tot stand komt door de enkele aanvaarding door CookieMagazine van deze Bestelling.
4.2 Een Bestelling kan op ieder moment zowel telefonisch, elektronisch of schriftelijk worden afgesloten. CookieMagazine is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een Bestelling te weigeren. Ook na aanvaarding van een Bestelling is CookieMagazine gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren. In een dergelijk geval is CookieMagazine niet gehouden tot meer dan de restitutie van de eventueel door Klant al vooruitbetaalde bedragen.
4.3 Wijzigingen in een Bestelling moeten door Klant tijdig en schriftelijk aan CookieMagazine worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door CookieMagazine uitdrukkelijk worden aanvaard.
4.4 CookieMagazine heeft het recht indien dit nodig of wenselijk is, Bestellingen geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden.
4.5 De door CookieMagazine gehanteerde levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient CookieMagazine schriftelijk(elektronisch in de mail) in gebreke te worden gesteld alvorens zij in verzuim komt.
4.6 Gaat de release van het magazine niet door doordat er te weinig bestelling zijn, dan ontvang je je geld terug van de pre-order
4.7 Er wordt geen garantie gegeven wanneer het magazine exact uitgegeven wordt. Hier kunnen dus ook geen rechten aan worden ontleend.
Bestellen van artikelen
1. Voeg de artikelen toe aan je winkelwagen
2. Kies de betaalwijze
3. Vul je gegevens in
4. Controleer en verzend de bestelling
Je ontvangt direct een orderbevestiging op het opgegeven e-mailadres. Mocht je geen orderbevestiging ontvangen, e-mail dan gelijk naar cookiemagazinenl@gmail.com
• Gezien het feit dat sommige banken bij het overboeken van een bedrag een aantal werkdagen in acht nemen, zal het CookieMagzine je order voor een periode van 5 werkdagen vast houden. Na 3 werkdagen krijg je een herinnering per e-mail dat wij de betaling nog niet hebben ontvangen. Na 5 werkdagen zullen wij contact met je opnemen om de status van jouw order te bespreken en zullen we de verschillende betalingsopties nogmaals met je doornemen. Bestelde producten ben je verplicht af te nemen. Mocht het zo zijn, dat je niet reageert op de e-mail of het telefoontje van CookieMagazine dan zullen wij na 7 dagen de order uit ons systeem verwijderen en de producten weer vrij geven voor de verkoop. Dit houdt in dat je het magazine niet meer kunt inzien of downloaden vanaf de website.
• Wederverkopers worden verzocht niet via deze webshop te bestellen. Gelieve bestellingen door te geven via email aan cookiemagazinenl@gmail.com

Betaalmethodes

iDEAL
Je rekent af in je vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van je eigen bank. Bij het afrekenen van de bestelling kun je aangeven dat je met iDEAL wilt betalen. Klik dan op de iDEAL-betaalknop en selecteer je bank. Vervolgens wordt je doorgeleid naar je eigen bank waar de betaalopdracht al klaar staat. Je wordt door de bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen en je autoriseert de betaling. Het bedrag wordt direct van de rekening afgeschreven en CookieMagazine wordt geïnformeerd dat je bestelling is betaald.

Bancontact
Bancontact is de meest gebruikte online betaalmethode in België. Met Mister Cash kunnen Belgische rekeninghouders online aankopen doen middels hun bankpas. De veiligheid en betrouwbaarheid zijn absoluut gegarandeerd. Belgische klanten die bankieren bij de banken: Dexia, Fortis, ING, FINTRO, KBC, CBC, AXA bank en VDK Spaarbank kunnen via Mister Cash/Bancontact eenvoudig online betalingen verrichten.Betalingen met Bancontact/Mister Cash gebeuren zoals dat bij creditkaarten het geval is aan de hand van het nummer en de vervaldatum van de kaart maar ze gebruiken tegelijkertijd het veiligheidssysteem van internetbankieren. De eerste fase verloopt zoals bij een creditcard, via de beveiligde server van Mollie B.V. kun je de gegevens en het kaartnummer invullen. In een tweede fase moet de kaarthouder zich in een beveiligd scherm van zijn eigen bank identificeren, zoals dat ook bij internetbankieren gebeurt. Je bestelling wordt door ons na het voltooien van de betaling direct verwerkt.

Artikel 5. Gebruiksrecht
De klant mag het online magazine maar 4 keer downloaden voor gebruik op eigen apparaten en alleen voor eigen gebruik. Het magazine kun je opslaan op je apparaten en daarmee vaker lezen. CookieMagazine kan inzien hoe vaak een persoon het magazine download en kan het gebruik blokkeren wanneer Cookiemagazine ziet dat hij vaker word gedownload dan nodig is voor eigen gebruik. Dit zal gebeuren zonder restitutie van het betaalde bedrag voor het magazine. Het Magazine mag niet worden doorverkocht of doorgegeven aan andere personen.

Artikel 6. Beëindiging van het gebruik of deelname aan de community van het CookieMagazine.
6.1 zie artikel 5 over gebruiksrecht.
6.2 CookieMagazine behoudt zich het recht om zonder restitutie het gebruiksrecht van het magazine te beëindigen indien zij van oordeel is dat het lid niet langer voldoet aan de voorwaarden van het lidmaatschap of onacceptabel gedrag vertoont binnen de community.

Artikel 7. Communicatie
Wijziging van een e-mailadres of iets anders kan het lid doorgeven aan: cookiemagazinenl@gmail.com.

Artikel 8. Aansprakelijkheid Community en inhoud van het magazine
8.1 Deelname aan de community en het uitvoeren van acties uit het magazine van CookieMagazine is volledig voor eigen verantwoordelijkheid. CookieMagazine kan onder geen enkele voorwaarden aansprakelijk worden gesteld voor adviezen die door andere leden of teamleden van CookieMagazine worden gegegeven.
8.2 Het lid neemt contact op met CookieMagazine als zij niet tevreden is met de dienstverlening, of het lidmaatschap. Stuur een e-mail naar: cookiemagazinenl@gmail.com met daarin de klacht zo uitgebreid mogelijk beschreven. Er zal dan samen gekeken worden naar een passende oplossing.
8.3 Kortingen, advertenties, of andere inhoud in het blad kunnen geen rechten aan worden ontleend. Schrijffouten en of verlopen kortingscodes, gemiste kortingen en of financieel geleden schade zijn niet voor onze rekening.

Artikel 9. Overmacht
Mocht de community of het magazine door een technische storing tijdelijk niet toegankelijk zijn, is CookieMagazine hiervoor niet voor aansprakelijk.

Artikel 10. Bestelling fysieke CookieMagazine

10.1. Wil je na aankoop in de pre-order je bestelling annuleren? Dit kan tot maximaal 14 dagen na aankoop. Daarna is restitutie niet meer mogelijk.
10.2. Gaat de druk van het magazine niet door doordat er te weinig bestelling zijn, dan ontvang je je geld terug.
10.3. Er wordt geen garantie gegeven wanneer het magazine exact verzonden wordt. Hier kunnen dus ook geen rechten aan worden ontleend. De verwachtte verzendtijd wordt duidelijk gecommuniceerd. Je wordt hiervan op de hoogte gehouden.

Artikel 11

11.1 Aanmelden voor de community, netwerk evenementen of andere evenementen betekent niet dat je ook daadwerkelijk wordt geselecteerd.
11.2. Aanmelden geeft je nergens recht op.
11.3. Je gegevens worden niet verstrekt aan derden. Tenzij anders aangegeven zoals tijdens een SWAP.(dit is een uitwisseling van producten aan elkaar en dan worden de nodige gegevens verstrekt aan de juiste persoon)
11.4. Wanneer je wordt geselecteerd gaat het vervolg in goed overleg. Je ontvangt geen geld, maar wordt verbonden aan mensen die jou verder helpen.

Artikel 12 Klachten
12.1. Mocht je ontevreden zijn over het magazine, de community of een van de evenementen, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan ons laten weten, door een mail te sturen naar cookiemagazinenl@gmail.com Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
12.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het bestellen of ontvangen melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
12.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
12.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 13 Aansprakelijkheid algemeen
13.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.
13.2 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 14 Privacy
Wij nemen de privacy van mijn deelnemers en klanten serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.  Bij het betalen van de bestelling en het accepteren van de algemene voorwaarden ga je ook akkoord met het privacybeleid.

Artikel 15 Overig
15.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.
15.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
15.3 We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
15.4 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 16 Geschillen
16.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
16.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.
Artikel 16 Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 17 Wijziging van de voorwaarden
CookieMagazine is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen worden op de website http://www.cookiemagazine.online vermeld.
Opgesteld 20 mei 2022